dot
dot
เกี่ยวกับคณะ
dot
bulletประวัติคณะ
bulletทำเนียบคณบดี
bulletหมายเลขโทรศัพท์
bulletสาขาวิชาและหลักสูตร
bulletบัญฑิตศึกษา
bulletรายงานประจำปี
dot
บุคลากร
dot
bulletสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
bulletอาหารและโภชนาการ
bulletคหกรรมศาสตร์
bulletข้าราชการ-เจ้าหน้าที่
dot
ศูนย์เฉพาะทาง
dot
bulletโรงเรียนสาธิตอนุบาล
bulletศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน
bulletศูนย์อาหารพวงชมพู
bulletศูนย์ซักอบรีด
dot
Home Economics Links
dot
bulletIFHE
bulletARAHE
bulletสมาคมคหเศรษฐศาสตร์
bulletสมาคมเครื่องนุ่งห่ม
bulletSHARE
bulletสมาคมภัตตาคารไทย
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletสมาคมโภชนาการ
dot
สำหรับบุคลากร
dot
bulletเกณฑ์ภาระงาน
bulletสืบค้นงานวิจัย
bulletวิธีดำเนินงานวิจัย
bulletจำนวนบุคลากร
bulletDownload
ประวัติคณะ

ประวัติคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญา "คหกรรมศาสตรบัณฑิต" หรือ "คศ.บ." ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซื่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งใน 10 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเปิดทำการสอนตามลำดับดังนี้

ปี พ.ศ. 2518 เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีวิชาเอกที่เปิดสอนคือ

 1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 2. อาหารและโภชนาการ
 3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา มี 4 สาขา คือ
  3.1 คหกรรมศาสตร์ศึกษา - ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  3.2 คหกรรมศาสตร์ศึกษา - อาหารและโภชนาการ
  3.3 คหกรรมศาสตร์ศึกษา - คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
  3.4 คหกรรมศาสตร์ศึกษา - อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

ปี พ.ศ. 2519 ย้ายที่ทำการของคณะฯ ไปอยู่ในบริเวณวิทยาเขตพระนครใต้
ปี พ.ศ. 2524 ย้ายที่ทำการของคณะฯ ไปอยู่ในบริเวณวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ
ปี พ.ศ. 2535 ย้ายที่ทำการของคณะฯ ไปอยู่ที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2536 คณะคหกรรมศาสตร์ ขยายการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยรับนักศึกษาที่จบระดับ ปวช. สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า (ม. 6 ทุกสาย) โดยเรียนที่ วิทยาเขต 2 ปี และเรียนที่คณะฯ อีก 2 ปี โดยทำการเปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้

1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย มี 4 สาขา คือ
    1.1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
           เรียนที่วิทยาเขตพระนครใต้ 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
    1.2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ออกแบบแฟชั่น 
           เรียนที่วิทยาเขตโชติเวช 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
    1.3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ธุรกิจเสื้อผ้า
           เรียนที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
2. อาหารและโภชนาการ – ธุรกิจอาหาร
    เรียนที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – ธุรกิจงานประดิษฐ์
    เรียนที่วิทยาเขตโชติเวช 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที 2
4. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
    เรียนที่วิทยาเขตพระนครใต้ 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2

ปี พ.ศ. 2542 คณะคหกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี โดยเรียนที่คณะฯ ทั้ง 4 ปี

หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 6 สาขา คือ
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ออกแบบแฟชั่น
3. อาหารและโภชนาการ
4. อาหารและโภชนาการ – ธุรกิจอาหาร
5. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
6. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

หลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 4 สาขา คือ
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
4. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

ปี พ.ศ. 2550  คณะคหกรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” โดยทำการเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือ
1. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110
โทร 02 549 3161